SIKKERHEDSDATABLADE FOR KEMIKALIER

Her har vi samlet sikkerhedsdatablade. Sikkerhedsdatablade er dokumenter, der indeholder information om kemikalier i vores kemiske produkter, og er guides til hvordan disse produkter skal håndteres sikkert. De er vigtige for at beskytte mennesker og miljø mod farlige stoffer, og for at overholde gældende regler og love for håndtering af kemikalier. Ved at læse og forstå sikkerhedsdatablade kan du lære om de potentielle farer ved kemikalier, og hvordan du håndterer dem sikkert. Uanset om du håndterer kemikalier i dit arbejde, eller er arbejdsgiver med ansvar for sikkerheden på arbejdspladsen, kan du med fordel lære om sikkerhedsdatablade og hvordan, du bruger dem korrekt.

7 VIGTIGSTE PUNKTER I ET SIKKERHEDSDATABLAD:

 

 • PUNKT 2: Fareidentifikation
  Giver et overblik over fysiske og sundhedsmæssige farer forbundet med brug.

 • PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
  Indeholder information om komponenter og ingredienser.

 • PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
  Gør det muligt for dig at vide, hvad du skal gøre, hvis der opstår en farlig situation.

 • PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
  Oplysninger om de særlige krav, der er nødvendige for at undgå ulykker, samt betingelser for opbevaring.

 

 

 

 • PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
  Dette punkt vedrører personlig beskyttelse og giver information om det påkrævede værneudstyr.

 • PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
  En detaljeret beskrivelse af, hvordan du kan blive påvirket, hvis du bliver udsat.

 • PUNKT 15: Oplysninger om regulering
  Giver et overblik over de love og regler, der er specifikke for kemikaliet eller produktet.

7 VIGTIGSTE PUNKTER I ET SIKKERHEDSDATABLAD:

 • PUNKT 2: Fareidentifikation
  Giver et overblik over fysiske og sundhedsmæssige farer forbundet med brug.

 • PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
  Indeholder information om komponenter og ingredienser.

 • PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
  Gør det muligt for dig at vide, hvad du skal gøre, hvis der opstår en farlig situation.

 • PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
  Oplysninger om de særlige krav, der er nødvendige for at undgå ulykker, samt betingelser for opbevaring.

 • PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
  Dette punkt vedrører personlig beskyttelse og giver information om det påkrævede værneudstyr.

 • PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
  En detaljeret beskrivelse af, hvordan du kan blive påvirket, hvis du bliver udsat.

 • PUNKT 15: Oplysninger om regulering
  Giver et overblik over de love og regler, der er specifikke for kemikaliet eller produktet.

GENVEJE TIL KATEGORIER

ABC - DEF - GHI - JKL - MNO - PQ - RS - T - U

D

 
Prod.nr. Navn
   

E

 
Prod.nr. Navn
   ETX EL

F

 
Prod.nr. Navn
   
© 2021 Hydroscand AS - Alle rettigheder forbeholdes